Innspill til Tynset kommunes klimaplan

Regionen som forbilde

Vi mener at Fjellregionen ved å våge å ta tak i regionens største utfordringer knyttet til utslipp av klimagasser kan bli en forbilledlig miljøregion. Vi opplever at det i forhold til folketallet er god tilgang på gjenbruksvarer, god tilgang på rettferdige produkter (Fair Trade/Max Havelaar), lokale produkter og miljømerkede varer. Men alt kan bli bedre! Det er mye bruk av biobrensel i en region som er kjent for produksjon av pellets, og man har en godt forvaltet natur med mye skog som er viktig når karbonregnskapet skal gjøres opp.

Transport, landbruk og konsum

Vi mener en god klima- og energiplan i kommunene, særlig avhenger av hva kommunen klarer å oppnå av tiltak der distriktene anklages for å være miljøfiendtlige: Transport og landbruk. Samtidig er det viktig i en klimaplan å huske på at indirekte utslipp knyttet til norsk konsum er 50-100% større enn de direkte utslippene.

Å redusere utslipp innenfor områdene planarbeidet skal fokusere på (stasjonær energibruk, landbruk, transport og arealplanlegging, samt avfall) er å bare behandle symptomer. Det er derfor viktig at kommunene samtidig har et stort fokus også på den underliggende kilden til energiforbruk og klimautslipp – forbruket. Det er bare behov for transport hvis det er noe å transportere, bare avfall hvis det er noe å kaste, bare miljøvennlig landbruk hvis det kun er slike landbruksprodukter det er etterspørsel etter.

Vi mener derfor at et overordnet mål for en energi- og klimaplanen må være å lage strategier og rutiner som gjør kommunene forbilledlige og dermed holdningsskapende, og som hjelper kommunene å forhandle fram energi- og klimavennlige avtaler med aktuelle parter, fra servicetilbud til kjøp og salg av varer og tjenester og i forhandlinger med ansatte.

Konsum

I Grønn Hverdags 10 beste klimatips vises sammenhengen mellom forbruk og karbonutslipp ved at produksjonen av en PC med skjerm tilsvarer utslippene fra en personbil som kjører 3800 km. Men etter at en PC er produsert skal den også transporteres, gjerne fra andre verdensdeler. Utslipp av klimagasser er en god grunn til å redusere forbruket. En annen er økende resursmangel, fra materialer i en PC til mat. Både overforbruk og klimaendringer rammer verst fattige i den 3. verden. MDG mener derfor man må inkludere dette hensynet i en god klima- og energiplan.

Klima- og energiplanen bør kunne påvirke alle kommunale innkjøpsordninger i vid forstand. Kommunene bør også stimulere andre til tilsvarende miljøvennlig salg og kjøp:

  • Fornybar energi (bruk av fornybar energi fremfor fossilt brensel)
  • Økologisk (Minst mulig miljøskadelige landbruksprodukter)
  • Reparasjon og gjenbruksartikler (Gjenbruk og reparasjon fremfor nyinnkjøp)
  • Lokalt tilbud (Kortest mulig transporterte varer)
  • Høy kvalitet (Lang levetid fremfor billigere vare med kortere levetid)
  • Fair Trade/Max Havelaar (Rettferdige varer fremfor potensielt urettferdige varer)
  • Svanemerke og lignende (miljøvennlig fremfor potensielt miljøskadelige)
  • Bygdeutvikling

Miljøpartiet De Grønne mener desentralisering og bygdeutvikling er en viktig forutsetning for et livskraftig og miljøvennlig samfunn. Dess mer selvstendig et samfunn er, dess mer miljøvennlig vil det være: Det er betydelig bedre for miljøet at en bygd produserer og selger egne varer og har egne arbeidsplasser, enn om alle i bygda reiser til kommunensentra for å gå på skole, jobbe og handle.

Landbruk

Landbruk er et av FNs klimapanels hovedsatsingsområder, og klimatrusselen er for alvorlig til at man kan spøke bort klimagassutslippene fra «dyr som promper». Kommunene bør ha et bevisst forhold til problemene, og våge å han en tydelig plan innenfor området. Fjellregionen er neppe det enkleste stedet å redusere bruk av energikrevende kraftfor og kunstgjødsel, men kommunene bør likevel fremme økologisk landbruk, og arbeide for at en slik driftsform blir enklere for bøndene

Transport

Som distriktskommuner med relativt stort behov for langtransport pga store avstander, er det viktig at kommunen stimulerer til mindre transportbehov, både med hensyn på varetransport og passasjertransport. I kommunal sammenheng kan det være særlig gunstig å forhandle frem miljøvennlige avtaler i ansettelser og lønnsforhandlinger, som sørger for at de ansatte bruker tog ved reiser til f.eks. fylkesadministrasjonen i Hamar og til sentrale myndigheter i Oslo, som gir mulighet for hjemmekontor og redusert behov for reise til arbeidsplass, mulighet for fleksibel arbeidstid av hensyn til kollektivtransport / samkjøringsordninger, refusjon av reiser til/fra jobb med kollektivtransport.

Kommunen bør skaffe en oversikt over hvor man kan hente inn miljøavgifter, f.eks P-plasser.
Kommunen kan med fordel ta initiativ til opprettelse av et forum, f.eks på Internett, for å stimulere til samkjøring/kompiskjøring og felles transport av småvarer til/fra kommunesentra.

Tilpasning til klimaendringer

Naturen i regionen er preget av kuldetolerant natur, sårbar for mer varmekjære organismer. Konsekvensene av den varslede relativt store økningen av middeltemperaturen og nedbør er usikker, men det er viktig at kommunene holder klimaprognoser og risikoanalyser oppdatert slik at man kan iverksettelse tiltak på kort varsel.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å la staten legge til rette for at samfunnet blir rettferdig og miljøvennlig. Det haster med tiltak, og endring av forbruksmønsteret, gjennom miljøskatter, – avgifter og – subsidier må settes i gang fra sentralt hold. Men ethvert tiltak som kan redusere klimaproblemet er av det gode. MDG i Hedmark ønsker kommunene lykke til med viktig arbeid!