Vi har ikke råd til å bygge ned mer matjord

I Ringsaker Blad den 20.2 går bondelagene i Ringsaker kraftig imot etableringen av ny handelspark i Nydal, fordi den vil gå på bekostning av matjord. Det gjør de med god grunn. Fra 2005 til 2012 ble det omdisponert hele 2356 mål dyrka og dyrkbar mark til andre formål enn landbruk i Ringsaker. Den nye kommuneplanen foreslår nedbygging av ytterligere 1855 mål. Nydal og nærliggende områder er i dag viktige jordbruksområder, og vil i framtida bli enda viktigere.
Det kan være fristende å tenke at vi har mye dyrkbar mark i reserve, men slik er det ikke. Det er omlag 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar mark i Norge, men kun to prosent ligger i områder som er godt egnet for matkorndyrking. Det tilsvarer mindre en halve Oslo kommune. I dag er Norge avhengig av å importere mesteparten av basismatvarene. Importen av landbruksvarer er nesten doblet siden 2006.

I dag er vi vitne til at mer og mer matjord i verden blir ubrukelig grunnet tørke, flom og andre resultater av klimaendringene. Samtidig øker folketallet. Regnestykket er enkelt. Vi trenger all den dyrkbare marka vi har igjen. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne innføre totalforbud mot nedbygging av matjord, med tungtveiende nasjonale samfunnsinteresser eller behov på gården som eneste unntak. Der det ikke lar seg gjøre å finne andre løsninger enn å bygge ned jord, slik som ved utbygging av E6 og tospors jernbane, ber vi kommunen om å tilby erstatningsarealer.

I en tid når økende folketall, sløsing, klimaendringer og ødelegging av matjord truer mattilgangen i verden, mener De Grønne at bondeyrket fremdeles er det viktigste av alle. Derfor ønsker vi at denne viktigheten skal gjenspeiles i bondens inntekter. Vi vil arbeide for at et årsverk i landbruket gir minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker. Vi vil samtidig øke støtten betydelig til ordinær ny- og gjendyrking av matjord samt grøfting, innen rammene av klimahensyn og naturmangfoldloven.

Vi må ta inn over de alvorlige konsekvensene av å inngå kompromisser på matjordas og framtidas
bekostning. Derfor er deler vi bondelagenes bekymring, og er svært kritiske til en kommuneplan som medfører nedbygging av så mye god matjord. Til det er den alt for dyrebar.

Jon André Danielsen, fylkessekretær, Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Janne Vikerødegården, leder, Miljøpartiet De Grønne Ringsaker

(Dette innlegget sto først på trykk i Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad i 11.mars 2014)