Slipp bonden fri!

Stortinget har vedtatt å øke norsk matproduksjon med 20% i løpet av de neste 20 åra. Da er ikke svaret å kutte i overføringene til jordbruket. Regjeringa sier de vil sette bonden fri, men i realiteten tvinger de bøndene til å drive stort.

Siden det er få steder i Norge hvor det er geografiske forutsetninger for å drive stort, er slik politikk farlig for matsikkerheten vår. De mindre brukene blir straffa, noe som over tid betyr nedlegging av et allsidig og lokalt basert jordbruk i Norge. For å utnytte de naturgitte ressursene i Norge, er vi avhengig av et aktivt jordbruk over hele landet. Uten å opprettholde et minimum antall bruk i drift, kan ikke målet om en 20% økning i matproduksjonen nås.

Norsk selvforsyning handler vel så mye om internasjonal solidaritet som egen mattrygghet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår fast at verdens matproduksjon rammes hardt av klimaendringene. Derfor har FN bedt verdens nasjoner om å ikke basere seg på import, men å satse på nasjonal, bærekraftig matproduksjon.

I et land som Norge, hvor matproduksjonen ikke rammes like hardt av klimaendringene, synker paradoksalt nok sjølforsyningsgraden. Den totale sjølforsyningsgraden er nå nede i 43%, og vi er fullstendig avhengig av importerte råvarer til kraftfôr. Det er uansvarlig å gjøre norsk matproduksjon avhengig av soya fra Brasil, hvor produksjonen fører til avskoging og manglende tilgang på jord for lokalbefolkninga.

Enorm vekst i kjøpekraft hos nordmenn flest har ikke kommet bonden til gode. Lave priser på jordbruksvarer, spesielt på kjøtt, er hovedproblemet. Kjøtt er den varegruppa som har hatt lavest prisutvikling med bare 4% prisvekst fra 1998 til 2011, mens konsumprisindeksen har økt med 34%. Til tross for en enorm produktivitetsøkning i jordbruket, sliter mange bønder med å få endene til å møtes. Intensivering i drifta fører til økte utslipp og økt utarming av jorda.

Norsk kjøttproduksjon må derfor heller styres over på husdyrslag som utnytter grovfôr- og beitearealene best. Miljøpartiet De Grønne vil styrke tollvernet slik at bonden får bedre betalt for varene sine. I tillegg må støtteordninger målrettes for å øke sjølforsyningen og redusere utslippene. Da er det bonden sjøl og de geografiske forutsetningene som avgjør hvor stor driften skal være. Det er å slippe bonden fri.

Jon André Danielsen, fylkessekretær, MDG Hedmark
Janne Vikerødegården, leder, MDG Ringsaker
Audun Hjertager, leder, MDG Fjellregionen
Rikke Torgersen, leder, MDG Hamar
Øystein Hanevik, leder, MDG Glåmdalen
 
—-

Leserinnlegget var først på trykk i Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad 15.05.2014.