Vil ta vare på både ulv og sau

De Grønne mener ulven er en del av norsk natur og kultur. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystemer, naturforståelse, menneskelig utvikling og livskvalitet. Norsk natur hadde ikke vært hva den er uten ulven.

oktober 24, 2016

Ulven er en rødlistet art i Norge og her definert som «kritisk truet». Dette er en del av grunnlaget for Miljøpartiet De Grønnes standpunkt i ulvedebatten. Vi mener ulven har egenverdi, og at dens utbredelse og naturlige habitat må sikres i Norge.

De Grønne er sterkt imot at regjeringa vil skyte to tredjedeler av Norges sårbare bestand på 68 ulver. De Grønne på Stortinget forsøkte seinest for to uker siden å stanse ulvedrapene. Forslaget fikk bare 5 av 99 av Stortingsrepresentantenes stemmer.

Dette er selvsagt ingen grunn til å bagatellisere lidelsene for sauer tatt av rovdyr. Miljøpartiet De Grønne anerkjenner sauebøndenes utfordringer, og mener det er et samfunnsansvar å finne bedre løsninger for å forene rovdyras plass i naturen med landbruket.

Nettopp derfor vil De Grønne ha en regulert rovdyrpolitikk med en tydelig soneinndeling for å redusere rovdyrtap. Vi vil også ha mer forskning på metoder som kan forebygge ulveangrep, enten ved hjelp av ny teknologi, å utvikle rovdyrforvaltningen, se på andre driftsformer og mulige andre husdyrraser. Sist, men ikke minst, vil vi sikre en god inntektsutvikling i hele landbruket, som vil gjøre det lettere å gjennomføre forebyggende tiltak.

Det er dette som er vår tilnærming til rovdyrpolitikk og landbruk på nasjonalt plan. Styret i Hedmark MDG har etter reaksjonene på Katrine Aalstad sitt innlegg i Glomdalen hatt et møte for å avklare styrets standpunkt og vil gjerne understreke følgende:

  • Styret i Hedmark MDG støtter landstyrets vedtak om hovedlinjer i MDGs rovdyrpolitikk, som innebærer at det skal være bærekraftige bestander av rovdyr i Norge. Å skyte de 47 ulvene er et overgrep mot norsk fauna. I tillegg er det viktig for oss å understreke at vi mener rovdyrpolitikken mangler noen viktige aspekter.
  • Rovdyrpolitikken må ses i sammenheng med partiets landbrukspolitikk og distriktspolitikk. Kun ved å se disse tre politiske områdene under ett, og iverksette planer og tiltak som er koordinert mellom dem får vi en helhetlig politikk som ivaretar mennesker og fauna, og fremmer våre felles mål.
  • Ulvesonen bør ikke utvides Nord i Hedmark, men bevares med dagens utstrekning da den allerede kan håndtere en moderat økning i bestanden.
  • Innføre en forsøksordning med risikobasert erstatningsordning (RBE), hvor man utbetaler faste «risikobaserte» tilskudd til bønder basert på rovdyrtettheten i det aktuelle området. Vi må erkjenne at områdene med stor rovdyrtetthet har en ekstra stor belastning. Den må vi som storsamfunn være villig til å kompensere for, og gi gode intensiver for gode forebyggende tiltak.
  • Hedmark MDG beklager at leserinnlegget i Glåmdalen grunnet tekniske problemer ikke ble forankret godt nok i forkant av fylkesstyret.