Vindkraftverk i sårbar natur

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga nylig konsesjon for å bygge tre vindmølleparker i Hedmark, henholdsvis i Trysil, Nord-odal og Engerdal. Miljøpartiet De Grønne ønsker økt satsing på utbygging av fornybar energi, men ikke for enhver pris. Vi vil skjerpe kravene til konsesjon for utbygging, slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt.

På Kvitvola i Engerdal har Miljødirektoratet og Fylkesmannen advart mot alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, spesielt for rovfugl. Vindmølleparken inngår i et viktig jakt- og hekkeområde for Jaktfalk og Hubro, som begge er truede arter. Alle de tre planlagte vindmølleparkene medfører store naturinngrep.

Det er mange tiltak som kan redusere utbyggingspresset på norsk natur. Opprusting av eksisterende vannkraftverk kan gi en produksjonsøkning på 10%. Energieffektivisering av norske bygg kan spare minst 7,5 TWh/år, tilsvarende energiforbruket til over halvparten av alle bygg i Akershus.

De Grønne ønsker å sette fart i utbygginga av fornybar energi. Men det må gjøres som del av en nasjonal strategi, og ikke etter lappeteknikk som i dag. Det bør satses mer på havvind. Enova har regnet ut at potensialet for vindkraft til havs er tilsvarer hundre ganger dagens vannkraftproduksjon. En vindmølle til havs fører til mindre naturinngrep og 50% mer energiproduksjon enn tilsvarende vindmølle til lands.

Norge investerer enorme summer i oljeindustrien og er verdensledende innen offshore-teknologi. De Grønne ønsker en styrt overgang til fornybarsamfunnet, hvor oljevirksomheten skal være avviklet innen 20 år. Ressursene som da frigjøres vil kunne brukes på blant annet havvind, opprustning av vannkraftverk og energieffektivisering. Da trenger vi ikke å bygge vindkraftverk i sårbar norsk natur.

(Dette innlegget sto først på trykk i Hamar Arbeiderblad 17.februar 2014)

 

Jon André Danielsen, fylkessekretær, Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Espen Andreas Borgerssen, leder, Miljøpartiet De Grønne Hedmark